konkurs kompozytorski "śladami impresjonistów" Stronę zmodyfikowano: 27.02.2018 - 23:19

Przedstawiamy wyniki Konkursu Kompozytorskiego „Śladami Impresjonistów”


I miejsce zajął Szymon Golec za utwór „Pierwszy śnieg”;

II miejsce ex aequo zajęli Wojciech Laskowski za utwór „From Europe to Asia” oraz Krystian Neścior za utwór „Adagio pastorale”;

III miejsce zajął Dawid Kopp za utwór „Polonez niepodległościowy”Młodym kompozytorom z całego serca gratulujemy i z niecierpliwością oczekujemy wykonania ich dzieł, które nastąpi podczas kolejnego „Poranka muzycznego”. Zapraszamy 18 marca 2018 r. na godz. 11.00 do siedziby Fundacji Zawsze Warto: ul. Radziwiłłowska 23/8.

wersja do druku
regulamin
karta zgłoszeniowa
oświadczenie woli

REGULAMIN
KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO
„ŚLADAMI IMPRESJONISTÓW”

odbywającego się w ramach
„FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MŁODYCH”
szkolnej inicjatywy wymiany dokonań twórczych
młodzieży szkół artystycznych z Małopolski
autor: mgr Maria Zielińska

1. Konkurs Kompozytorski „Śladami impresjonistów” organizowany jest przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. F. Chopina w Krakowie. Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Pro Musica Humana”.

2. Przedmiotem konkursu jest miniatura instrumentalna inspirowana założeniami kierunku i twórczością impresjonistów. Utwór powinien być przeznaczony na dowolny instrument solowy lub solo z towarzyszeniem fortepianu (do wyboru: skrzypce, altówka, wiolonczela, flet, klarnet, obój, saxofon, gitara, harfa, marimba, wibrafon).
Czas trwania utworu: od 5 do 10 minut.

3. Skomponowane utwory powinny być zapisane w formie komputerowej. Rękopisy zostaną przyjęte tylko pod warunkiem czytelnego i schludnego zapisu. Zgłoszone utwory nie będą zwracane kompozytorom.

4. Zgłaszany utwór nie może być kompozycją już publikowaną ani nagrodzoną na innym konkursie, co potwierdza załączone przez kompozytorów oświadczenie pisemne.

5. Kompozycje niespełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane przez Jury.

6. W konkursie mogą brać udział prace uczniów szkół muzycznych II stopnia, klas I-VI.

7. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.

8. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest dostarczenie do siedziby organizatora, w kopercie opatrzonej GODŁEM i dopiskiem „KONKURS KOMPOZYTORSKI”:
      a) pracy konkursowej oznaczonej GODŁEM (w formie tradycyjnej/papierowej)
      b) karty zgłoszeniowej wraz z podpisanymi załącznikami, w osobnej zamkniętej kopercie oznaczonej GODŁEM

ADRES SZIEDZIBY ORGANIZATORA:
im. F. Chopina
ul. Basztowa 6
31-134 Kraków

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac:
30.12.2017 roku (decyduje data stempla pocztowego)
.

9. Konkurs jest jednoetapowy.

10. Prace konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora. Obrady Jury są tajne, a decyzje niepodważalne. Jury może zdecydować o nieprzyznaniu poszczególnych miejsc oraz o przyznaniu Grand Prix lub wyróżnień.

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po feriach zimowych 2018. O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomienie niezwłocznie w formie pisemnej/e-mail.

12. Dla laureatów przewidywane są nagrody i wyróżnienia, a także możliwość publicznego wykonania nagrodzonych kompozycji w trakcie koncertu laureatów.
Wszyscy uczestnicy konkursu i ich nauczyciele otrzymują dyplomy uczestnictwa.

13. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do udostępnienia materiałów nutowych organizatorowi w celu ich publicznej prezentacji na miesiąc przed przewidywanym koncertem.

14. Organizator, w celu zintegrowania środowiska muzycznego, proponuje „Szkołom – matkom” laureatów wspólne zorganizowanie wykonawców nagrodzonej kompozycji.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu konkursu jeżeli nastąpią okoliczności, których nie można przewidzieć. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

16. Przystąpienie i zgłoszenie utworu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, a także zgodą na publiczne wykonania utworu oraz nagrania audio i video - w celach niekomercyjnych.

17. Koszty przejazdu i pobytu uczestnicy pokrywają samodzielnie.

18. Szczegółowe informacje będą udostępnione na stronie internetowej organizatora - www.szkolamuzyczna.os.pl - w aktualnościach oraz w zakładce: konkursy.

19. Wszelkie zapytania prosimy kierować do p. Marii Zielińskiej – koordynatora projektu. Kontakt e-mail: maryzielinska@poczta.onet.pl - lub telefonicznie poprzez numer szkoły: 12 422 20 23.Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności