rekrutacja Stronę zmodyfikowano: 24.11.2021 - 22:35

REKRUTACJA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023
DO PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II ST. IM. F. CHOPINA
KRAKÓW, UL. BASZTOWA 6, TEL. 12 422-20-23 TEL/FAX. 12 421-62-92
(Szkoła wywodząca się z liceum muzycznego - Rozporządzenie MEN 15.02.1999)


I. OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

6 letnia szkoła daje wykształcenie muzyczne oraz ogólne w zakresie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej (kończy się zewnętrznym egzaminem 8-klasisty) i 4-letniego liceum (siatka godzin w zakresie przedmiotów ogólnych jest taka sama jak w szkołach ogólnokształcących, co daje możliwość płynnej zmiany kierunku kształcenia w sytuacji, w której uczeń zmieni swoje zainteresowania). Całość kształcenia ma sprzyjać rozwijaniu zdolności artystycznych uczniów w zindywidualizowanym procesie nauczania. Swoje przygotowanie zawodowe po 6 latach nauki uczeń potwierdza złożeniem egzaminu dyplomowego oraz przystępuje do egzaminu maturalnego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami. Świadectwo dojrzałości pozwala na podjęcie nauki na wszystkich kierunkach studiów wyższych (bez ograniczeń).

II. WARUNKI REKRUTACJI

1. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. przyjmuje uczniów na podstawie konkursowego egzaminu wstępnego obejmującego badanie przydatności do zawodu w zakresie uzdolnień muzycznych (egzamin z gry na instrumencie, testy z rytmiki, sprawdzenie umiejętności słuchowych i podstawowych wiadomości o muzyce).
Szkoła prowadzi również w drodze egzaminów dodatkowy kwalifikacyjnych nabór do klas wyższych.

2. ETAPY NABORU DO KL. I i WYŻSZYCH:

2.1 obowiązkowe wstępne przesłuchanie kandydatów połączone z poradnictwem;

2.2 konkursowy egzamin wstępny do kl. I i egzamin kwalifikacyjny do klas wyższych.

Ad. 2.1 OBOWIĄZKOWY, WSTĘPNY PRZEGLĄD KANDYDATÓW POŁĄCZONY z PORADNICTWEM

Szkoła prowadzi przegląd kandydatów, celem którego jest uzyskanie wstępnej informacji o warunkach psychofizycznych i uzdolnieniach kandydatów oraz przekazanie zainteresowanym wyczerpującej informacji o zasadach przyjęć.
Wstępny przegląd obejmuje: wykonanie przygotowanych utworów, test z rytmiki (dla kandydatek na rytmikę) oraz sprawdzian w formie ustnej, z kształcenia słuchu i wiadomości o muzyce z zakresu programu nauczania szkoły muzycznej I stopnia.

TERMINY PRZEGLĄDÓW:
12 III 2022   -     sobota godz. 1000 - 1300
19 III 2022   - j.w.
  2 IV 2022   - j.w.
  9 IV 2022   - j.w.

Ad. 2.2 KONKURSOWY EGZAMIN WSTĘPNY i KWALIFIKACYJNY

1.1 w specjalności instrumentalistyka: egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych;

1.2 w specjalności rytmika: egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki oraz egzamin praktyczny z gry na fortepianie z przygotowanych utworów muzycznych;

1.3 w specjalności wokalistyka: egzamin praktyczny z przygotowanych 2 utworów wokalnych o zróżnicowanym charakterze oraz egzamin praktyczny z gry na fortepianie z przygotowanych utworów muzycznych;

2.1 egzamin - w formie ustnej, z kształcenia słuchu i wiadomości o muzyce z programu nauczania szkoły muzycznej I stopnia;

2.2 sprawdzian, w formie pisemnej i praktycznej z harmonii z zakresu 1 roku nauki przedmiotu - dla kandydatów do klasy IV


TERMIN EGZAMINU:4 - 5 V 2022 r.


TERMIN SKŁADANIA PODAŃ:      14 III – 20 IV 2022 r. pokój 109, I piętro, godz. 1200 - 1800


Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy

2) podanie

3) życiorys

4) 3 zdjęcia

5) wyciąg aktu urodzenia (do wglądu)

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

7) odpis ocen za I semestr klasy, w której kandydat obecnie pobiera naukę (szkoła ogólnokształcąca i muzyczna)

8) opinie ze szkół (ogólnokształcącej i muzycznej)

9) oryginały: (dostarczyć 24 czerwca - po zakończeniu roku szkolnego)

a) świadectwa z ostatniej klasy szkoły muzycznej i ogólnokształcącej

b) dla kandydatów do klasy III zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

c) karta zdrowia


STOWARZYSZENIE "PRO MUSICA HUMANA"

ul.Basztowa 6, 31-134 Kraków Telefon 12 422 20 23, fax 12 421 62 92


KURS DLA KANDYDATÓW DO POSM II st. im. F. CHOPINA w KRAKOWIE
na rok szkolny 2022 / 2023
SKORZYSTAJ Z OFERTY - BĘDZIESZ USATYSFAKCJONOWANY !

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie "Pro Musica Humana" działające na rzecz uzdolnionej muzycznie młodzieży uczącej się w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie i kandydatów do tej szkoły.
DLA KOGO ORGANIZOWANY? dla uczniów szkół muzycznych I st., kandydatów do wymienionej wyżej szkoły.
W JAKIM CELU? - wyrównanie poziomu przez uzupełnienie indywidualnych braków;
- poznanie wymagań konkursowego egzaminu wstępnego;
- sprawdzenie własnej wiedzy i umiejętności przez osoby z zewnątrz szkoły;
- zdobycie nowych doświadczeń przed ważnym, życiowym egzaminem;
KURS OBEJMUJE: - zajęcia zbiorowe z teorii muzyki (kształcenie słuchu, wiadomości o muzyce);
MIEJSCE KURSU: budynek POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, ul. Basztowa 6.
TERMINY: wybrane soboty XII 2021, I, II, III,IV 2022;
04.12, 11.12, 18.12.2021, 08.01, 15.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 05.03, 12.03, 19.03, 26.03, 02.04, 09.04.2022;
ZGŁOSZENIA: osobiste, telefoniczne – do 01.12.2021 r. w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku, w godz. 1200 - 1800
CENA KURSU: bardzo przystępna

W tym miejscu powinien się wyświetlić plik PDF - spróbuj włączyć odpowiednią wtyczkę w przeglądarce albo pobierz plik manualnie

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności