rekrutacja Stronę zmodyfikowano: 02.04.2020 - 17:06

Jakie dokumenty należy przesłać do 20 kwietnia 2020 na adres sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl

Dokumenty wypełnione online zawierają:

1. Kwestionariusz - WYŚLIJ ON-LINE

2. Informacje
          a) historia kształcenia muzycznego ( która szkoła, ile lat nauki, jaki instrument, jaka ewentualna zmiana instrumentu itp.)
          b) podanie ocen z kształcenia słuchu i instrumentu głównego z ostatnich 2 lat czyli koniec poprzedniej klasy i półrocze tego roku szkolnego.
          c) program egzaminu wstępnego.

REKRUTACJA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021
DO PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II ST. IM. F. CHOPINA
KRAKÓW, UL. BASZTOWA 6, TEL. (012) 422-20-23 TEL/FAX. 12 421-62-92
(Szkoła wywodząca się z liceum muzycznego - Rozporządzenie MEN 15.02.1999)


I. OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

6 letnia szkoła daje wykształcenie muzyczne oraz ogólne w zakresie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej (kończy się zewnętrznym egzaminem 8-klasisty) i 4-letniego liceum (siatka godzin w zakresie przedmiotów ogólnych jest taka sama jak w szkołach ogólnokształcących, co daje możliwość płynnej zmiany kierunku kształcenia w sytuacji, w której uczeń zmieni swoje zainteresowania). Całość kształcenia ma sprzyjać rozwijaniu zdolności artystycznych uczniów w zindywidualizowanym procesie nauczania. Swoje przygotowanie zawodowe po 6 latach nauki uczeń potwierdza złożeniem egzaminu dyplomowego oraz przystępuje do egzaminu maturalnego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami. Świadectwo dojrzałości pozwala na podjęcie nauki na wszystkich kierunkach studiów wyższych (bez ograniczeń).

II. WARUNKI REKRUTACJI

1. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. przyjmuje uczniów na podstawie konkursowego egzaminu wstępnego obejmującego badanie przydatności do zawodu w zakresie uzdolnień muzycznych (egzamin z gry na instrumencie, testy z rytmiki, sprawdzenie umiejętności słuchowych i podstawowych wiadomości o muzyce).
Szkoła prowadzi również w drodze egzaminów dodatkowy nabór do klas wyższych II, III, IV, V i VI klasy.

2. ETAPY NABORU DO KL. I i WYŻSZYCH:

2.1 obowiązkowe wstępne przesłuchanie kandydatów połączone z poradnictwem;

2.2 konkursowy egzamin wstępny: do kl. I i kwalifikacyjny do klas wyższych.

Ad. 2.1 OBOWIĄZKOWY, WSTĘPNY PRZEGLĄD KANDYDATÓW POŁĄCZONY z PORADNICTWEM

Szkoła prowadzi przegląd kandydatów, celem którego jest uzyskanie wstępnej informacji o warunkach psychofizycznych i uzdolnieniach kandydatów oraz przekazanie zainteresowanym wyczerpującej informacji o zasadach przyjęć.

TERMINY PRZEGLĄDÓW:
7 III 2020     -     sobota godz. 1000 - 1300
14 III 2020   - j.w.
28 III 2020   - j.w.
4 IV 2020     - j.w.

Ad. 2.2 Ad. 2.2 KONKURSOWY EGZAMIN WSTĘPNY i KWALIFIKACYJNY

1) sprawdzian praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych,

2) sprawdzian, w formie ustnej, z kształcenia słuchu i wiadomości o muzyce z programu nauczania szkoły muzycznej I stopnia.


TERMIN EGZAMINU KIERUNKOWEGO:4 - 5 V 2020 r.


FORMALNOŚCI:


TERMIN SKŁADANIA PODAŃ:       9 III – 15 IV 2020 r. - sekretariat szkoły, pokój 109, I piętro,
poniedziałek – piątek godz. 1200 - 1800


Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy

2) podanie

3) życiorys

4) 3 zdjęcia

5) wyciąg aktu urodzenia (do wglądu)

6) zaświadczenie lekarza specjalisty pulmonologa, poświadczające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia w specjalizacjach instrumentów dętych.

7) odpis ocen za I semestr klasy, w której kandydat obecnie pobiera naukę (szkoła ogólnokształcąca i muzyczna)

8) opinie ze szkół (ogólnokształcącej i muzycznej)

9) oryginały: (dostarczyć 26 czerwca - po zakończeniu roku szkolnego)

a) świadectwa z ostatniej klasy szkoły muzycznej i ogólnokształcącej

b) dla kandydatów do klasy III zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

c) karta zdrowia


W tym miejscu powinien się wyświetlić plik PDF - spróbuj włączyć odpowiednią wtyczkę w przeglądarce albo pobierz plik manualnie

STOWARZYSZENIE „PRO MUSICA HUMANA”

ul.Basztowa 6, 31-134 Kraków Telefon 12 422 20 23, fax 12 421 62 92


KURS DLA KANDYDATÓW DO POSM II st. im. F. CHOPINA w KRAKOWIE
na rok szkolny 2020 / 2021
SKORZYSTAJ Z OFERTY - BĘDZIESZ USATYSFAKCJONOWANY !

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie "Pro Musica Humana" działające na rzecz uzdolnionej muzycznie młodzieży uczącej się w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie i kandydatów do tej szkoły.
DLA KOGO ORGANIZOWANY?: dla uczniów szkół muzycznych I st., kandydatów do wymienionej wyżej szkoły.
W JAKIM CELU? - wyrównanie poziomu przez uzupełnienie indywidualnych braków;
- poznanie wymagań konkursowego egzaminu wstępnego;
- sprawdzenie własnej wiedzy i umiejętności przez osoby z zewnątrz szkoły;
- zdobycie nowych doświadczeń przed ważnym, życiowym egzaminem;
KURS OBEJMUJE: - zajęcia zbiorowe z teorii muzyki (kształcenie słuchu, wiadomości o muzyce);
- zajęcia zbiorowe z harmonii (dla kandydatów do klasy IV);
MIEJSCE KURSU: budynek POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, ul. Basztowa 6.
TERMINY: wybrane soboty XI, XII 2019, I, II, III,IV 2020;
30.11, 07.12, 14.12, 11.01, 18.01, 25.01, 15.02, 22.02, 29.02, 07.03, 14.03, 21.03, 28.03, 04.04;
ZGŁOSZENIA: osobiste, telefoniczne – do 27 11. 2019 r. w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku, w godz. 1200 - 1800.
CENA KURSU: bardzo przystępna

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl