rekrutacja Stronę zmodyfikowano: 25.05.2020 - 00:31

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU WSTĘPNEGO
do I klasy i EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO
w ramach naboru uzupełniającego do klas wyższych
POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie

W związku z czasowym ograniczeniem działalności szkoły wynikającymi z pandemii wprowadza się następujące zasady przyjmowania kandydatów:
1. Złożenie kwestionariusza online w terminie do 10 maja 2020 r.
2. Złożenie drogą mailową wszystkich dokumentów w terminie do 10 czerwca 2020 r.
3. Przesłanie nagrań audio-video repertuaru przygotowanego przez Kandydata na podany adres e-mail sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl za pomocą platformy do przesyłania plików o dużej objętości WeTransfer wraz podaniem imienia i nazwiska oraz spisu wykonywanego repertuaru w terminie do dnia 10 czerwca 2020 r.
4. Nagranie może być dokonane w formacie MP4 dowolnym urządzeniem.
5. Nagranie może prezentować wykonanie solowe bez akompaniamentu.
6. Nagrane wykonanie powinno być poprzedzone przedstawieniem się Kandydata i podaniem przez niego programu.
7. Nagranie powinno ukazywać całą sylwetkę Wykonawcy.
8. Egzamin ma charakter konkursowy i obejmuje:
        a) w specjalnościach instrumentalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych przeprowadzony na podstawie analizy nagrań,
        b) w specjalności rytmika – egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki przeprowadzony w formie online.
9. Egzamin na wydział rytmiki odbędzie się 29 czerwca 2020 r.
10. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
11. Decyzją dyrektora szkoły komisja zostaje podzielona na podzespoły.
12. Skala ocen egzaminacyjnych jest następująca:
25 pkt            celujący
21 – 24 pkt            bardzo dobry
16 – 20 pkt            dobry
13 – 15 pkt            dostateczny
11 – 12 pkt            dopuszczający
1 – 10 pkt            niedostateczny
13. Uzyskanie ocena dopuszczający z przedmiotu głównego (na wydziale instrumentalnym) - dyskwalifikuje kandydata (egzamin uważa się za niezdany).
14. Na wydziale rytmiki dodatkowo należy uzyskać ocenę co najmniej dostateczny (powyżej 12 pkt.) z gry na fortepianie, w przeciwnym przypadku egzamin uważa się za niezdany.
15. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, uwzględniane będą:
średnia ocen z zajęć ogólnokształcących, opinie ze szkół, inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie szkolnym oraz wyniki uzyskane w trybie zewnętrznego systemu oceniania.
16. Kandydaci są przyjmowani w kolejności uzyskanych punktów w ramach posiadanego limitu miejsc.
17. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma kandydat z wyższą ilością punktów z przedmiotu głównego.
18. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od daty jego zakończenia (nie licząc świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).
19. Po ogłoszeniu wyników wydrukowane dokumenty i świadectwo szkolne należy dostarczyć do szkoły do 8 lipca 2020 r.

REKRUTACJA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021
DO PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II ST. IM. F. CHOPINA
KRAKÓW, UL. BASZTOWA 6, TEL. (012) 422-20-23 TEL/FAX. 12 421-62-92
(Szkoła wywodząca się z liceum muzycznego - Rozporządzenie MEN 15.02.1999)


I. OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

6 letnia szkoła daje wykształcenie muzyczne oraz ogólne w zakresie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej (kończy się zewnętrznym egzaminem 8-klasisty) i 4-letniego liceum (siatka godzin w zakresie przedmiotów ogólnych jest taka sama jak w szkołach ogólnokształcących, co daje możliwość płynnej zmiany kierunku kształcenia w sytuacji, w której uczeń zmieni swoje zainteresowania). Całość kształcenia ma sprzyjać rozwijaniu zdolności artystycznych uczniów w zindywidualizowanym procesie nauczania. Swoje przygotowanie zawodowe po 6 latach nauki uczeń potwierdza złożeniem egzaminu dyplomowego oraz przystępuje do egzaminu maturalnego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami. Świadectwo dojrzałości pozwala na podjęcie nauki na wszystkich kierunkach studiów wyższych (bez ograniczeń).

II. WARUNKI REKRUTACJI

1. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. przyjmuje uczniów na podstawie konkursowego egzaminu wstępnego obejmującego badanie przydatności do zawodu w zakresie uzdolnień muzycznych (egzamin z gry na instrumencie, testy z rytmiki, sprawdzenie umiejętności słuchowych i podstawowych wiadomości o muzyce).
Szkoła prowadzi również w drodze egzaminów dodatkowy nabór do klas wyższych II, III, IV, V i VI klasy.

2. ETAPY NABORU DO KL. I i WYŻSZYCH:

2.1 obowiązkowe wstępne przesłuchanie kandydatów połączone z poradnictwem;

2.2 konkursowy egzamin wstępny: do kl. I i kwalifikacyjny do klas wyższych.

Ad. 2.1 OBOWIĄZKOWY, WSTĘPNY PRZEGLĄD KANDYDATÓW POŁĄCZONY z PORADNICTWEM

Szkoła prowadzi przegląd kandydatów, celem którego jest uzyskanie wstępnej informacji o warunkach psychofizycznych i uzdolnieniach kandydatów oraz przekazanie zainteresowanym wyczerpującej informacji o zasadach przyjęć.

TERMINY PRZEGLĄDÓW:
7 III 2020     -     sobota godz. 1000 - 1300
14 III 2020   - j.w.
28 III 2020   - j.w.
4 IV 2020     - j.w.

Ad. 2.2 Ad. 2.2 KONKURSOWY EGZAMIN WSTĘPNY i KWALIFIKACYJNY

1) sprawdzian praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych,

2) sprawdzian, w formie ustnej, z kształcenia słuchu i wiadomości o muzyce z programu nauczania szkoły muzycznej I stopnia.


TERMIN EGZAMINU KIERUNKOWEGO:4 - 5 V 2020 r.


FORMALNOŚCI:


TERMIN SKŁADANIA PODAŃ:       9 III – 15 IV 2020 r. - sekretariat szkoły, pokój 109, I piętro,
poniedziałek – piątek godz. 1200 - 1800


Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy

2) podanie

3) życiorys

4) 3 zdjęcia

5) wyciąg aktu urodzenia (do wglądu)

6) zaświadczenie lekarza specjalisty pulmonologa, poświadczające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia w specjalizacjach instrumentów dętych.

7) odpis ocen za I semestr klasy, w której kandydat obecnie pobiera naukę (szkoła ogólnokształcąca i muzyczna)

8) opinie ze szkół (ogólnokształcącej i muzycznej)

9) oryginały: (dostarczyć 26 czerwca - po zakończeniu roku szkolnego)

a) świadectwa z ostatniej klasy szkoły muzycznej i ogólnokształcącej

b) dla kandydatów do klasy III zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

c) karta zdrowia


W tym miejscu powinien się wyświetlić plik PDF - spróbuj włączyć odpowiednią wtyczkę w przeglądarce albo pobierz plik manualnie

STOWARZYSZENIE „PRO MUSICA HUMANA”

ul.Basztowa 6, 31-134 Kraków Telefon 12 422 20 23, fax 12 421 62 92


KURS DLA KANDYDATÓW DO POSM II st. im. F. CHOPINA w KRAKOWIE
na rok szkolny 2020 / 2021
SKORZYSTAJ Z OFERTY - BĘDZIESZ USATYSFAKCJONOWANY !

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie "Pro Musica Humana" działające na rzecz uzdolnionej muzycznie młodzieży uczącej się w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie i kandydatów do tej szkoły.
DLA KOGO ORGANIZOWANY?: dla uczniów szkół muzycznych I st., kandydatów do wymienionej wyżej szkoły.
W JAKIM CELU? - wyrównanie poziomu przez uzupełnienie indywidualnych braków;
- poznanie wymagań konkursowego egzaminu wstępnego;
- sprawdzenie własnej wiedzy i umiejętności przez osoby z zewnątrz szkoły;
- zdobycie nowych doświadczeń przed ważnym, życiowym egzaminem;
KURS OBEJMUJE: - zajęcia zbiorowe z teorii muzyki (kształcenie słuchu, wiadomości o muzyce);
- zajęcia zbiorowe z harmonii (dla kandydatów do klasy IV);
MIEJSCE KURSU: budynek POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, ul. Basztowa 6.
TERMINY: wybrane soboty XI, XII 2019, I, II, III,IV 2020;
30.11, 07.12, 14.12, 11.01, 18.01, 25.01, 15.02, 22.02, 29.02, 07.03, 14.03, 21.03, 28.03, 04.04;
ZGŁOSZENIA: osobiste, telefoniczne – do 27 11. 2019 r. w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku, w godz. 1200 - 1800.
CENA KURSU: bardzo przystępna

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl