Szanowni Państwo
informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji - gov.pl, niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści.
Od dnia 5 maja 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły publikowane będą pod adresem
www.gov.pl/posmkrakow.

Dotychczasowa strona dostępna pod adresem www.szkolamuzyczna.os.pl będzie aktywna jako wersja archiwalna do końca roku 2022, następnie ww. adres będzie przekierowywał użytkowników na nową stronę na portalu gov.pl.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Serwis www.gov.pl/posmkrakow od dnia 5 maja 2022 r. pełni również funkcję
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie.

ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 6, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Agnieszka Wojtaszek, e-mail: iod@szkolamuzyczna.os.pl, telefon: 12 422 20 23 w. 26.

3) Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w odniesieniu do uczniów są to m.in. ustawy: o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej; w odniesieniu do pracowników są to m.in. ustawy: karta nauczyciela, kodeks pracy oraz akty wykonawcze do tych przepisów.

4) Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5) Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.

8) Podanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, może narazić osobę które dane dotyczą na odpowiedzialność karną.

9) Administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego, w celach realizacji zadań nie związanych bezpośrednio z procesem nauczania.

10) Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poza uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa przysługuje prawo do:
          a) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
          b) cofnięcia zgody (cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie które miało miejsce do momentu wycofania zgody),
          c) żądania ograniczenia przetwarzania,
          d) usunięcia danych osobowych.

11) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl


Deklaracji Dostępności