rekrutacja Stronę zmodyfikowano: 22.10.2017 - 23:26

REKRUTACJA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019
DO PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. im.F.CHOPINA
KRAKÓW, ul. BASZTOWA 6, TEL. 12 422 20 23 TEL/FAX. 12 421 62 92
(Szkoła wywodząca się z liceum muzycznego - Rozporządzenie MEN 15.02.1999)


I. OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

Sześcioletnia szkoła daje wykształcenie muzyczne oraz ogólne w zakresie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej i 4-letniego liceum (siatka godzin w zakresie przedmiotów ogólnych jest taka sama jak w szkołach ogólnokształcących, co daje możliwość płynnej zmiany kierunku kształcenia w sytuacji, w której uczeń zmieni swoje zainteresowania). Całość kształcenia ma sprzyjać rozwijaniu zdolności artystycznych uczniów w zindywidualizowanym procesie nauczania. Swoje przygotowanie zawodowe po 6 latach nauki uczeń potwierdza złożeniem egzaminu dyplomowego oraz przystępuje do egzaminu maturalnego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami. Świadectwo dojrzałości pozwala na podjęcie nauki na wszystkich kierunkach studiów wyższych (bez ograniczeń).

II. WARUNKI REKRUTACJI

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. przyjmuje uczniów na podstawie konkursowego egzaminu wstępnego obejmującego badanie przydatności do zawodu w zakresie uzdolnień muzycznych (egzamin z gry na instrumencie, testy z rytmiki, sprawdzenie umiejętności słuchowych i podstawowych wiadomości o muzyce).
Szkoła prowadzi również w drodze egzaminów dodatkowy nabór do klas wyższych II, III, IV, V i VI klasy.

2. ETAPY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH I WYŻSZYCH:

2.1 obowiązkowe wstępne przesłuchanie kandydatów połączone z poradnictwem;

2.2 konkursowy egzamin wstępny: do kl. I i kwalifikacyjny do klas wyższych.

Ad. 2.1 OBOWIĄZKOWY, WSTĘPNY PRZEGLĄD KANDYDATÓW POŁĄCZONY Z PORADNICTWEM

Szkoła prowadzi przegląd kandydatów, celem którego jest uzyskanie wstępnej informacji o warunkach psychofizycznych i uzdolnieniach kandydatów oraz przekazanie zainteresowanym wyczerpującej informacji o zasadach przyjęć na konkretny instrument.

Ad. 2.2 KONKURSOWY EGZAMIN WSTĘPNY i KWALIFIKACYJNY

1) sprawdzian praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych,

2) sprawdzian, w formie ustnej, z kształcenia słuchu i wiadomości o muzyce z programu nauczania szkoły muzycznej I stopnia,

3) sprawdzian, w formie pisemnej i praktycznej z harmonii z zakresu 1 roku nauki przedmiotu - dla kandydatów do klasy IV (odpowiednik obecnej kl. I lic).3. FORMALNOŚCI:

Składane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy

2) podanie

3) życiorys

4) 3 zdjęcia

5) wyciąg aktu urodzenia

6) zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia

7) odpis ocen za I semestr klasy, w której kandydat obecnie pobiera naukę (szkoła ogólnokształcąca i muzyczna)

8) opinie ze szkół ( ogólnokształcącej – wychowawca klasy i muzycznej – nauczyciel przedmiotu głównego)

9) oryginały: (dostarczyć w czerwcu - po zakończeniu roku szkolnego)

a) świadectwa z ostatniej klasy szkoły muzycznej i ogólnokształcącej

b) dla kandydatów do klasy IV zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego

c) karta zdrowia


STOWARZYSZENIE „PRO MUSICA HUMANA”

ul.Basztowa 6 31-134 Kraków Telefon 12 422 20 23, fax 12 421 62 92


KURS DLA KANDYDATÓW DO POSM II st. im. F. CHOPINA w KRAKOWIE
na rok szkolny 2018 / 2019
SKORZYSTAJ Z OFERTY - BĘDZIESZ USATYSFAKCJONOWANY !

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie "Pro Musica Humana" działające na rzecz uzdolnionej muzycznie młodzieży uczącej się w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie i kandydatów do tej szkoły.
DO KOGO ADRESOWANY?: dla uczniów szkół muzycznych I st., kandydatów do wymienionej wyżej szkoły.
W JAKIM CELU? - wyrównanie poziomu przez uzupełnienie indywidualnych braków;
- poznanie wymagań konkursowego egzaminu wstępnego;
- sprawdzenie własnej wiedzy i umiejętności przez osoby z zewnątrz szkoły;
- zdobycie nowych doświadczeń przed ważnym, życiowym egzaminem;
KURS OBEJMUJE: - zajęcia zbiorowe z teorii muzyki (kształcenie słuchu, wiadomości o muzyce);
- zajęcia zbiorowe z harmonii (dla kandydatów do klasy IV);
MIEJSCE KURSU: budynek POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, ul. Basztowa 6.
TERMINY: wybrane soboty XI, XII 2017, I, II, III, IV 2018;
18.11, 25.11, 02.12, 09.12, 16.12, 13.01, 20.01, 27.01, 03.02, 10.02, 03.03, 10.03, 17.03, 24.03, 07.04;
ZGŁOSZENIA: osobiste, telefoniczne – do 15. 11. 2017 r. w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku, w godz. 1200 - 1800.
CENA KURSU: bardzo przystępna

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
tel: 12 422 20 23
fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl