rekrutacja Stronę zmodyfikowano: 24.02.2018 - 12:47

REKRUTACJA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019
DO PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. im.F.CHOPINA
KRAKÓW, ul. BASZTOWA 6, TEL. 12 422 20 23 TEL/FAX. 12 421 62 92
(Szkoła wywodząca się z liceum muzycznego - Rozporządzenie MEN 15.02.1999)


I. OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

6 letnia szkoła daje wykształcenie muzyczne oraz ogólne w zakresie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej (kończy się zewnętrznym egzaminem 8-klasisty) i 4-letniego liceum (siatka godzin w zakresie przedmiotów ogólnych jest taka sama jak w szkołach ogólnokształcących, co daje możliwość płynnej zmiany kierunku kształcenia w sytuacji, w której uczeń zmieni swoje zainteresowania). Całość kształcenia ma sprzyjać rozwijaniu zdolności artystycznych uczniów w zindywidualizowanym procesie nauczania. Swoje przygotowanie zawodowe po 6 latach nauki uczeń potwierdza złożeniem egzaminu dyplomowego oraz przystępuje do egzaminu maturalnego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami. Świadectwo dojrzałości pozwala na podjęcie nauki na wszystkich kierunkach studiów wyższych (bez ograniczeń).

II. WARUNKI REKRUTACJI

1. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. przyjmuje uczniów na podstawie konkursowego egzaminu wstępnego obejmującego badanie przydatności do zawodu w zakresie uzdolnień muzycznych (egzamin z gry na instrumencie, testy z rytmiki, sprawdzenie umiejętności słuchowych i podstawowych wiadomości o muzyce).
Szkoła prowadzi również w drodze egzaminów dodatkowy nabór do klas wyższych II, III, IV, V i VI.

2. ETAPY NABORU DO KL. I i WYŻSZYCH:

2.1 obowiązkowe wstępne przesłuchanie kandydatów połączone z poradnictwem;

2.2 konkursowy egzamin wstępny: do kl. I i kwalifikacyjny do klas wyższych.

Ad. 2.1 OBOWIĄZKOWY, WSTĘPNY PRZEGLĄD KANDYDATÓW POŁĄCZONY z PORADNICTWEM

Szkoła prowadzi przegląd kandydatów, celem którego jest uzyskanie wstępnej informacji o warunkach psychofizycznych i uzdolnieniach kandydatów oraz przekazanie zainteresowanym wyczerpującej informacji o zasadach przyjęć na konkretny instrument.

TERMINY PRZEGLĄDÓW:
17. III. 2018 - sobota godz. 1000 - 1300
24. III. 2018 - j.w.
07. IV. 2018 - j.w.
14. IV. 2017 - j.w.

Ad. 2.2 KONKURSOWY EGZAMIN WSTĘPNY i KWALIFIKACYJNY

1) sprawdzian praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych,

2) sprawdzian, w formie ustnej, z kształcenia słuchu i wiadomości o muzyce z programu nauczania szkoły muzycznej I stopnia,

3) sprawdzian, w formie pisemnej i praktycznej z harmonii z zakresu 1 roku nauki przedmiotu - dla kandydatów do klasy IV (odpowiednik obecnej kl. I lic).


TERMIN EGZAMINU KIERUNKOWEGO: 4 - 7 V. 2018 r.


3. FORMALNOŚCI:

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ:       19 III - 17 IV 2018 r. - sekretariat szkoły, pokój 109, I piętro, godz. 1200 - 1800

Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy

2) podanie

3) życiorys

4) 3 zdjęcia

5) wyciąg aktu urodzenia

6) zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia

7) odpis ocen za I semestr klasy, w której kandydat obecnie pobiera naukę (szkoła ogólnokształcąca i muzyczna)

8) opinie ze szkół ( ogólnokształcącej – wychowawca klasy i muzycznej – nauczyciel przedmiotu głównego)

9) oryginały: (dostarczyć w czerwcu - po zakończeniu roku szkolnego)

a) świadectwa z ostatniej klasy szkoły muzycznej i ogólnokształcącej

b) dla kandydatów do klasy IV zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego

c) karta zdrowia


EGZAMIN PRAKTYCZNY Z PRZYGOTOWANYCH UTWORÓW MUZYCZNYCH
Zakres wymagań ocenianych podczas egzaminów wstępnych do POSM II st. w Krakowie

Przedmiot Zakres materiału
Instrumenty
KLAWISZOWE
1. Etiuda
2. Utwór polifoniczny
3. Sonata lub Sonatina I cz.
4. Utwór dowolny
Instrumenty
SMYCZKOWE
1. Gama, pasaże, dwudźwięki
2. Etiuda
3.Sonata przedklasyczna (2 części) lub fantazja (2 części)
4. Koncert I cz.
5. Utwór dowolny
Instrumenty
DĘTE
1. Gama, pasaże
2. Etiuda
3. Utwór z akompaniamentem fortepianu
Instrumenty
PERKUSYJNE
1.Werbel:          tremolo, etiuda lub utwór dowolny
2. Kotły:             etiuda lub utwór solowy
3. Ksylofon, marimba:
                           a/ gamy dur – moll do 4 znaków (pasaże)
                           b/ etiuda
                           c/ utwór dowolny (z akomp. fortepianu)
4. Wibrafon:     utwór solowy
AKORDEON 1. Gamy durowe, molowe, pasaże
2. 2 etiudy
3. Utwór polifoniczny
4. Utwór cykliczny
5. Utwór dowolny
RYTMIKA 1. Badanie poczucia rytmu i pulsu rytmicznego
2. Sprawdzenie predyspozycji ruchowych
3. Sprawdzenie predyspozycji do przedmiotu improwizacja fortepianowa (dokomponowanie następnika – wykonanie ćwiczenia z akompaniamentem)
4. Program fortepianu jak na instrumenty klawiszowe


EGZAMIN USTNY Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU
Zakres wymagań ocenianych podczas egzaminów wstępnych do POSM II st. w Krakowie

Klasa Zakres materiału
Kl. I 1. Śpiewanie ćwiczeń 1-głosowych tonalnych a’vista.
2. Śpiewanie gam do 5 znaków: durowej naturalnej i molowych, we wszystkich odmianach.
3. Śpiewanie i rozpoznawanie interwałów.
4. Śpiewanie i rozpoznawanie trójdźwięków: durowych i molowych w postaci zasadniczej i w przewrotach oraz zmniejszonego bez przewrotu i zwiększonego.
5. Śpiewanie triady harmonicznej w odmianach gam: dur naturalnej i moll harmonicznej.
6. Znajomość D7: śpiewanie i rozpoznawanie D7 we wszystkich postaciach oraz śpiewanie D7 w postaci zasadniczej z rozwiązaniem.
7. Powtórzenie głosem zagranego poprzednika, dośpiewanie następnika.
8. Ćwiczenia rytmiczne – realizacja zapisanego rytmu.
KL. II 1. Śpiewanie ćwiczeń 1-głosowych tonalnych a’vista.
2. Śpiewanie gam do 6 znaków: durowej naturalnej i harmonicznej oraz molowych, we wszystkich odmianach.
3. Śpiewanie i rozpoznawanie interwałów.
4. Śpiewanie i rozpoznawanie trójdźwięków: durowych i molowych w postaci zasadniczej i w przewrotach oraz zmniejszonego bez przewrotu i zwiększonego.
5. Śpiewanie triady harmonicznej w odmianach gam: dur naturalnej i harmonicznej oraz moll harmonicznej.
6. Znajomość D7: śpiewanie D7 we wszystkich postaciach z rozwiązaniem i rozpoznawanie D7 we wszystkich postaciach.
7. Powtórzenie głosem zagranego poprzednika, dośpiewanie następnika.
8. Ćwiczenia rytmiczne – realizacja zapisanego rytmu.
KL. III 1. Śpiewanie ćwiczeń 1–głosowych tonalnych a’vista.
2. Śpiewanie gam do 7 znaków: durowej naturalnej i harmonicznej oraz molowych, we wszystkich odmianach.
3. Śpiewanie i rozpoznawanie interwałów.
4. Śpiewanie i rozpoznawanie trójdźwięków: durowego, molowego i zmniejszonego w postaci zasadniczej i w przewrotach oraz zwiększonego.
5. Śpiewanie triady harmonicznej w odmianach gam: dur naturalnej i harmonicznej oraz moll harmonicznej, doryckiej i eolskiej.
6. Znajomość D7: śpiewanie D7 we wszystkich postaciach z rozwiązaniem oraz rozpoznawanie D7 we wszystkich postaciach.
7. Powtórzenie głosem zagranego poprzednika, dośpiewanie następnika.
8. Ćwiczenia rytmiczne – realizacja zapisanego rytmu.
KL. IV 1. Śpiewanie ćwiczeń 1-głosowych tonalnych a’vista.
2. Śpiewanie gam do 7 znaków: durowej naturalnej i harmonicznej oraz molowych, we wszystkich odmianach.
3. Śpiewanie i rozpoznawanie interwałów.
4. Śpiewanie i rozpoznawanie trójdźwięków: durowego, molowego i zmniejszonego w postaci zasadniczej i w przewrotach oraz zwiększonego.
5. Śpiewanie triady harmonicznej w odmianach gam: dur naturalnej i harmonicznej oraz moll harmonicznej, doryckiej i eolskiej.
6. Znajomość D7: śpiewanie D7 we wszystkich postaciach z rozwiązaniem oraz rozpoznawanie D7 we wszystkich postaciach.
7. Powtórzenie głosem zagranego poprzednika, dośpiewanie następnika.
8. Ćwiczenia rytmiczne – realizacja zapisanego rytmu.


EGZAMIN USTNY Z WIADOMOŚCI O MUZYCE
Zakres wymagań ocenianych podczas egzaminów wstępnych do POSM II st. w Krakowie

Klasa Zakres materiału
KL. I 1. Gamy:
      a) znajomość koła kwintowego (tonacje durowe do 5 znaków i molowe równoległe),
      b) budowanie gam: durowej naturalnej i molowych we wszystkich odmianach.
2. Interwały – budowanie od podanego dźwięku.
3. Trójdźwięki – budowanie od podanego dźwięku: trójdźwięku durowego, molowego w postaci zasadniczej i w przewrotach trójdźwięku zmniejszonego oraz zwiększonego.
4. Triada harmoniczna – budowanie w podanej tonacji (w odmianie dur naturalnej i moll harmonicznej).
5. Dominanta septymowa: budowanie od podanego dźwięku i rozwiązywanie D7 w postaci zasadniczej oraz znajomość struktury D7 w przewrotach.
KL. II 1. Gamy:
      a) znajomość koła kwintowego (tonacje durowe do 6 znaków i molowe równoległe),
     
b) budowanie gam: durowej naturalnej i harmonicznej oraz molowych we wszystkich odmianach.
2. Interwały – budowanie od podanego dźwięku.
3. Trójdźwięki – budowanie od podanego dźwięku: trójdźwięku durowego, molowego w postaci zasadniczej i w przewrotach trójdźwięku zmniejszonego oraz zwiększonego.
4. Triada harmoniczna – budowanie w podanej tonacji (w odmianie dur naturalnej i harmonicznej oraz w moll harmonicznej).
5. Dominanta septymowa: budowanie od podanego dźwięku D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach oraz rozwiązywanie D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach.
KL. III 1. Gamy:
      a) znajomość koła kwintowego (tonacje durowe do 7 znaków i molowe równoległe),
      b) budowanie gam: durowej naturalnej i harmonicznej oraz molowych we wszystkich odmianach.
2. Interwały – budowanie od podanego dźwięku.
3. Trójdźwięki – budowanie od podanego dźwięku: trójdźwięku durowego, molowego i zmniejszonego w postaci zasadniczej i w przewrotach oraz trójdźwięku zwiększonego.
4. Triada harmoniczna – budowanie w podanej tonacji (w odmianie dur naturalnej i harmonicznej i w moll harmonicznej, doryckiej i eolskiej).
5. Dominanta septymowa: budowanie od podanego dźwięku D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach oraz rozwiązywanie D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach.
KL. IV 1. Gamy:
      a) znajomość koła kwintowego (tonacje do 7 znaków) i pokrewieństwa tonacji,
      b) budowanie gam: durowej naturalnej i harmonicznej oraz molowych we wszystkich odmianach.
2. Interwały – budowanie od podanego dźwięku.
3. Trójdźwięki – budowanie od podanego dźwięku: trójdźwięku durowego, molowego i zmniejszonego w postaci zasadniczej i w przewrotach oraz trójdźwięku zwiększonego.
4. Triada harmoniczna – budowanie w podanej tonacji (w odmianie dur naturalnej i harmonicznej oraz w moll harmonicznej, doryckiej i eolskiej).
5. Dominanta septymowa: budowanie od podanego dźwięku D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach oraz rozwiązywanie D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach.
6. Wiadomości z zakresu agogiki, dynamiki, artykulacji, ozdobników i kluczy.


EGZAMIN PISEMNY I PRAKTYCZNY Z HARMONII
Zakres wymagań ocenianych podczas egzaminów wstępnych do POSM II st. w Krakowie

Klasa Zakres materiału
KL. IV 1. Posługiwanie się trójdźwiękami triady i różnymi formami D (septymową, nonową) w zadaniach z danym sopranem, basem cyfrowanym lub funkcjami harmonicznymi.
2. Granie kadencji doskonałej wielkiej w układzie skupionym, z zastosowaniem dominanty septymowej.


STOWARZYSZENIE „PRO MUSICA HUMANA”

ul.Basztowa 6 31-134 Kraków Telefon 12 422 20 23, fax 12 421 62 92


KURS DLA KANDYDATÓW DO POSM II st. im. F. CHOPINA w KRAKOWIE
na rok szkolny 2018 / 2019
SKORZYSTAJ Z OFERTY - BĘDZIESZ USATYSFAKCJONOWANY !

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie "Pro Musica Humana" działające na rzecz uzdolnionej muzycznie młodzieży uczącej się w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie i kandydatów do tej szkoły.
DO KOGO ADRESOWANY?: dla uczniów szkół muzycznych I st., kandydatów do wymienionej wyżej szkoły.
W JAKIM CELU? - wyrównanie poziomu przez uzupełnienie indywidualnych braków;
- poznanie wymagań konkursowego egzaminu wstępnego;
- sprawdzenie własnej wiedzy i umiejętności przez osoby z zewnątrz szkoły;
- zdobycie nowych doświadczeń przed ważnym, życiowym egzaminem;
KURS OBEJMUJE: - zajęcia zbiorowe z teorii muzyki (kształcenie słuchu, wiadomości o muzyce);
- zajęcia zbiorowe z harmonii (dla kandydatów do klasy IV);
MIEJSCE KURSU: budynek POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, ul. Basztowa 6.
TERMINY: wybrane soboty XI, XII 2017, I, II, III, IV 2018;
18.11, 25.11, 02.12, 09.12, 16.12, 13.01, 20.01, 27.01, 03.02, 10.02, 03.03, 10.03, 17.03, 24.03, 07.04;
ZGŁOSZENIA: osobiste, telefoniczne – do 15. 11. 2017 r. w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku, w godz. 1200 - 1800.
CENA KURSU: bardzo przystępna

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
tel: 12 422 20 23
fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl