Stowarzyszenie Pro Musica Humana Stronę zmodyfikowano: 25.11.2018 - 21:32

Stowarzyszenie "Pro Musica Humana"

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu - mgr Jan Leśniak
V-ce Prezes - dr Mieczysław Tuleja
Sekretarz - mgr Paulina Knecht-Bergel

Skład Komisji Rewizyjnej

mgr Adam Piszczek
mgr Agnieszka Maciejowska
dr Katarzyna Makowiecka

REGON: 357150 970

NIP: 676-215-12-55

Stowarzyszenie Pro Musica Humana jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000163081.

Działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz.104, z późn. zm./ Dz. U. .Nr 25, poz.113/ oraz statutu.

Celem działania Stowarzyszenia jest
1. promocja młodych talentów,
2. pomoc uzdolnionej młodzieży,
3. wyrównywanie szans uczniom słabszym socjalnie i z mniejszymi osiągnięciami edukacyjnymi,
4. propagowanie osiągnięć dydaktycznych oraz pedagogicznych,
5. upowszechnianie muzyki oraz kultywowanie tradycji polskiej edukacji artystycznej,
6. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7. wspieranie kreatywnych postaw młodzieży szkolnej
8. świadczenie pomocy Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina z siedzibą ul. Basztowa 6 w Krakowie w realizacji jej statutowych celów, w szczególności poprzez pomoc w zdobywaniu środków finansowych.


Osoby pragnące pomóc szkole proszone są o wpłaty na konto Stowarzyszenia -

25 1750 0012 0000 0000 3994 8133
Raiffeisen Bank Polska S.A

UWGA - ZMIANA NUMERU KONTA


Wpłatę taką jako darowiznę można odliczyć sobie od dochodu przy rozliczeniu PIT-u do wysokości 6% uzyskanego w danym roku dochodu.

Poniżej podstawa prawna do odliczenia darowizny.

Można również przeznaczyć 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego - Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska - KRS 0000052078 (należy dodać w rubryce PIT-u - informacje uzupełniające - "dla Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina, Kraków ul. Basztowa 6".), które przekaże otrzymane pieniądze na konto naszego Stowarzyszenia Pro Musica Humana.


Odliczenie darowizny: trzy rodzaje ale jeden limit

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje m.in., iż podatnicy od dochodu podlegającego opodatkowaniu mogą odliczyć określone darowizny. W sumie są ich trzy rodzaje. Odliczenie to jest jednak limitowane.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy, dochód przed opodatkowaniem można pomniejszyć o darowizny przekazane na cele:

  1. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
  2. kultu religijnego,
  3. krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

Katalog darowizn dla organizacji wymienionych w punkcie pierwszym jest bardzo szeroki. Mogą być one przekazane np. na cele: działalności charytatywnej, , ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i organizacji wolontariatu i wiele innych.

Powyższe trzy odliczenia są limitowane. Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że nie mogą one przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu.


Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia "Pro Musica Humana"
za rok 2013

Stowarzyszenie Pro Musica Humana, nie zatrudnia pracowników. Zarząd nie pobiera wynagrodzeń. Stowarzyszenie, utrzymuje się z darowizn i innej działalności.

Na 31.12.2013 r. wynik finansowy brutto wynosił                    4 950,67 zł.

Kwota ta, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2014 r., została przeznaczona na działalność statutową Stowarzyszenia.

W roku 2013 przychody wyniosły                    56 911,56 zł.

Na przychody składają się:

składki statutowe – 220,00 zł., wypożyczanie instrumentów – 1 960,00 zł., wynajem powierzchni użytkowej szkoły – 1 645,00 zł., koncerty w kraju i zagranicą – 31 025,00 zł., partycypacja finansowa szkoły w organizację kursów dokształcających 11 680,00 odpis 1% podatku dla OPP Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska – 1 766,90 zł., darowizny indywidualne – 8 420,00 zł., odsetki od lokat bankowych – 194,66 zł.

Na realizację zadań statutowych wydano                    51 960,89 zł.

Koszty działalności Stowarzyszenia:(opłata za sprawozdanie finansowe w sądzie, materiały biurowe, opłaty bankowe) 472,41 zł.

Pozostałą kwotę tj.                    51 488,48 zł.,
przeznaczono na działalność określoną w §6 Statutu Stowarzyszenia dzieląc ją w następujący sposób:

I. WYRÓWNYWANIE SZANS UCZNIOM SŁABSZYM SOCJALNIE I Z MNIEJSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI EDUKACYJNYMI (§6 pkt 3 Statutu)                    3 688,40 zł.

- kurs przygotowawczy dla kandydatów do egzaminu wstępnego                    2 617,00

- konsultacje psychologiczne dla uczniów                    390,00

- pomoc socjalna dla uczennicy i dofinansowanie wyjazdu sportowego                    681,40

II. POMOC DLA SZKOŁY W REALIZACJI JEJ STATUTOWYCH CELÓW (§6 pkt 8 Statutu)                    21 726,38 zł.

- polepszenie bazy instrumentalnej szkoły                    16 709,60

- partycypacja w kosztach zakupu nowego klawesynu                    11 550

- naprawa i zakup akcesoriów do wiolonczeli, fagotu i perkusji                    1 159,60

- remont organów piszczałkowych                    4 000,00


- remont pomieszczeń szkolnych                    3 960,50

- zakup wyposażenia (dozownik na mydło, półka, czajnik bezprzewodowy                    460,50

- dofinansowanie remontu łazienek                    3 500,00

- zakup płyt i książek do biblioteki                      456,28

opracowanie wniosku aplikacyjnego do projektu MKiDN                      600,00

III. POMOC UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY(§6 pkt 2 Statutu)                      13 378,81 zł.

- organizacja mistrzowskich kursów interpretacyjnych obejmujący wszystkie epoki muzyczne

III. PROPAGOWANIE OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ PEDAGOGICZNYCH I UPOWSZECHNIANIE MUZYKI ORAZ KULTYWOWANIE TRADYCJI
POLSKIEJ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ (§6 pkt 4,5 Statutu)                    12 694,89 zł.

- dofinansowanie konkursów: organowego, fortepianowego. im. I. Rolanowskiej,
konkursu miniatur sekcji instrumentów dętych i projektu szkolnego                    1 714,04

- dofinansowanie wyjazdów uczniów na koncerty w Polsce i za granicą (Francja), konkursy oraz obóz muzyczny w Sidzinie                    4 777,06

- wynajem sali na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego                    3 751,50

- aranżacja Sali koncertowej z okazji inauguracji nowego klawesynu oraz koszty
organizacji i reklamy koncertów i innych uroczystości na terenie szkoły                    2 452,29


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Pro Musica Humana" za rok 2012


Stowarzyszenie Pro Musica Humana, nie zatrudnia pracowników. Zarząd nie pobiera wynagrodzeń. Stowarzyszenie, utrzymuje się z darowizn i innej działalności.

Na 31.12.2012 r. wynik finansowy brutto wynosił 21 364,92 zł.

Kwota ta, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, z dnia 12.06.2013 r., została przeznaczona na działalność statutową Stowarzyszenia.

W roku 2012 przychody wyniosły 45 480,26 zł.

Na przychody, w formie darowizn, składają się:
składki statutowe - 239,00 zł., wypożyczanie instrumentów i nut - 1 900,00 zł., wynajem powierzchni użytkowej szkoły - 1 000,00 zł., koncerty w kraju i zagranicą - 26 650,00 zł., odpis 1% podatku dla OPP Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska - 3 360,60 zł., darowizny indywidualne - 11 345,00 zł., odsetki od lokat bankowych - 985,66 zł.

Na realizację zadań statutowych wydano 67 022,95 zł..

Koszty działalności Stowarzyszenia:(opłata za sprawozdanie finansowe w sądzie, materiały biurowe, opłaty bankowe) 508,70 zł.

Pozostałą kwotę tj. 66514,25 zł., przeznaczono na działalność określoną w §6 Statutu Stowarzyszenia dzieląc ją w następujący sposób:

I. WYRÓWNYWANIE SZANS UCZNIOM SŁABSZYM SOCJALNIE I Z MNIEJSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI EDUKACYJNYMI
(§6 pkt 3 Statutu)
2 620,00 zł.
- kurs przygotowawczy dla kandydatów do egzaminu wstępnego 2 620,00

II. POMOC DLA SZKOŁY W REALIZACJI JEJ STATUTOWYCH CELÓW
(§6 pkt 8 Statutu)
60 326,24 zł.
polepszenie bazy instrumentalnej i sprzętu muzycznego 3 732,02
- transport, naprawa i konserwacja instrumentów 2 398,22
- zakup miksera stereo 1 333,80
materiały biurowe do sekretariatu 2 965,13
- zakup toneru, papieru, przegląd ksero 1 465,13
- zakup programu Sekretariat - licencja 1 500,00
zakup płyt i książek do biblioteki 1 434,37
opracowanie dokumentacji w celu uzyskania dofinansowania dla projektów szkolnych 6 200,00
- opracowanie 2 wniosków aplikacyjnych do projektu MKiDN - "Infrastruktura Kultury" i 1 wniosku dla SKOZK-u ( stolarka okienna) 1 200,00
- dokumentacja przetargowa i korekta proj. budowlanego 5 000,00
remont, konserwacja pomieszczeń szkolnych 45 994,72
- czyszczenie wymiennika wody użytkowej i udrożnienie cyrkulacji 2 091,00
-cyklinowanie, tapetowanie, wyposażenie sal, środki czystości 4 786,72
- adaptacja poddasza na salę dla rytmiczek, sprzątanie 39 117,00

III. PROPAGOWANIE OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ PEDAGOGICZNYCH I UPOWSZECHNIANIE MUZYKI ORAZ KULTYWOWANIE TRADYCJI POLSKIEJ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ (§6 pkt 4,5 Statutu) 3 568,01 zł
- dofinansowanie konkursów, organowego i fort. im. I. Rolanowskiej, wyjazdów uczniów na koncerty i konkursy oraz innych uroczystości 2 851,51
- dofinansowanie koncertu na rozpoczęcie roku szkolnego 716,50

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina

ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków
NIP: 6761708632

tel: 12 422 20 23; fax: 12 421 62 92
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.os.pl